სამართლებრივი ბაზა
საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ
საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ