ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

  საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

სს გესსაქრუსენერგოფლობს და ექსპლუატაციას უწევს 500, 330 და 220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს, მათ შორის  სისტემათაშორის, საქართველოსა და რუსეთის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 500 კვ ეგხკავკასიონს”, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 500 კვ ეგხმუხრანის ველს”  და 330 კვ ეგხგარდაბანს” , საქართველოსა და თურქეთის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელ 220 კვ ეგხაჭარას” . ასევე, შიდა სასისტემო  500 კვ ელექტროგადამცემ ხაზებს: „იმერეთს”, „ქართლი-1”- , „ქართლი-2”- ,  „მუხრანს” ,  და „ასურეთს“ 

პროექტები

დასრულებული

მიმდინარე

დაგეგმილი

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმები

პარტნიორები