ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს დასრულდა თხუთმეტამდე ანძის შემოღობვის სამუშაოები და აყვანილ იქნა კონტროლზე
 სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე არსებულ 500 კვ. ეგხ “ქართლი-2”-ზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს ამა წლის მაისის თვიდან მიმდინარეობდა თხუთმეტამდე ანძის შემოღობვის სამუშაოები, რომლებიც წარმატებით დასრულდა ივლისის თვეში და აყვანილ იქნა კონტროლზე.