მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგოს” 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ეგხ „მარნეული-აირუმის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა:

2022 წლის 14 ნოემბერი 12:00 საათი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქუთლიარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების

მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქუთლიარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო

განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ

გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).

მოთხოვნის შემთხვევაში, სააგენტო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

იხ. საჯარო განხილვის წესი.

იხილეთ აზერბაიჯანულ ენაზე

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatına ictimai baxış – Marneuli

Bələdiyyədə, ASC Birləşmiş Enerji Sistemi “Sakrusenergo” 18.56

km uzunluğunda 500 kv.m “Marneuli-Airum” tikintisi və istismarı layihəsi

Planlaşdırılan fəaliyyətin adı: 18,56 km uzunluğunda 500 kV elektrik vermə xəttinin çəkilməsi;

Planlaşdırılan fəaliyyətin icraçısı: ASC United Energy ” Sakrusenergo ” sistemi;

Planlaşdırılan tədbirlərin həyata keçirildiyi yer: Marneuli Bələdiyyəsi;

Planlaşdırılan fəaliyyətlərin ətraf  mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatının ictimai baxışı:

14 noyabr 2022-ci il  saat 12:00-da  Marneuli bələdiyyəsi  Kutliyari kənd inzibati vahidliyinin binasında keçiriləcək.

İctimai dinləmənin təşkilatçısı: LSI Ətraf Mühit üzrə Milli Agentlik. “Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi Məcəlləsi”nə əsasən ekoloji qərar qəbul edən səlahiyyətli orqan Ətraf Mühit üzrə Milli Agentlikdir.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatının ictimai baxışı Marneuli  bələdiyyəsinin  Kutliari kənd  inzibati ərazi vahdlinin binasında keçiriləcək.

Müzakirə açıqdır  orada  iştirak etmək həm də şərh və rəylərin təqdim edilməsi üçün  cəmiyyətin istənilən nümayəndəsinin hüququ var.

Planlaşdırılan fəaliyyətin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi  ilə bağlı

2022 ci ilin 30 Noyabırını saymaqla yanaşı  Milli Ətraf Mühit Agentliyinə yazılı şərh və rəylər təqdim edə bilərsiniz. Adres St. Tbilisi, Marşall Gelovani prospekti N6, və ya e-poçt  ünvanına:

eia@mepa.gov.ge göndərəbilərsiniz.

Tələb olunarsa aqentlik Ətraf Mühiti Qorumaq məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan sənədlərin verilməsini təmin edir.