საკონტაქტო ინფორმაცია

+995 32 220 33 88

დავით დავითაშვილი

სს გეს საქრუსენერგოს გენერალური დირექტორის მოადგილე