გვარლური დაკიდება

500 კვ ეგხ „მუხრანის“ მიერთება ქ/ს „მარნეული-500“-ის 500 კვ სალტეზე

კოროზორებული იზოლატორების შეცვლა 500 კვ ეგხ “იმერეთზე