220 კვ. ეგხ “აჭარა”-ზე შეიცვალა კოროზირებული კუთხოვანები
სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე რიცხულ 220 კვ. ეგხ “აჭარა”-ის მუშაობის იმედიანობის გაზრდის მიზნით, აღნიშნული ეგ ხაზის 10-მდე ანძაზე შეიცვალა კოროზირებული კუთხოვანები.