სს გეს „საქრუსენერგო“-ს (ს.კ. 211324468) 2022 წლის 18 მაისის მორიგი აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით (ოქმი №1) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობიდან გამოწვეულ იქნა პაველ გრებცოვი (რუსეთის ფედერაცია) და საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად არჩეულ იქნა ანდრეი ტულბა (რუსეთის ფედერაცია).

ზემოაღნიშნული ცვლილებები დარეგისტრირებულ იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში (განცხადების რეგისტრაციის ნომერი B22062469).