მეწყერსაშიშ ზონაში რკინაბეტონის ანძები იცვალება მეტალის ანძებით
 მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე მყოფი 500 კვ. ეგხ “კავკასიონი”-ზე მეწყერსაშიშ ზონაში დაიწყო არსებული №№633, 634 რკინაბეტონის ანძების შეცვლა მეტალის ანძებით და მათი ხიმინჯებზე დაყენება. აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება ა.წ.-ის სექტემბრის თვეში.