საქართველოს კანონი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ