2024 წლის 05 აპრილს, მისამართზე – საქართველო, ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის ქ. №1, ადგილობრივი დროით 15:00 საათზე დანიშნულია სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგით:

საკითხი №1. ეგხ 500 კვ „მარნეული-აირუმი“-ს მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის რეალიზების შესახებ გადაწყვეტილების წინასწარი მოწონების შესახებ.