2023 წლის 07 ივლისს, მისამართზე – საქართველო, ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის ქ. №1, ადგილობრივი დროით 15:00 საათზე დანიშნულია სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს მორიგი აქციონერთა საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგით:

საკითხი №1. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს გენერალური დირექტორის ანგარიშის დამტკიცება, საზოგადოების მიერ 2022 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

საკითხი №2. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს სამეთვალყურეო საბჭოს 2022 წლის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

საკითხი №3. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს 2022 წლის წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

საკითხი №4. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების შესახებ.

საკითხი №5. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს მიერ 2022 საანგარიშო წლის შედეგებით მიღებული წმინდა მოგების განაწილების შესახებ.