2023 წლის 12 ნოემბერს, მისამართზე – საქართველო, ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის ქ. №1, ადგილობრივი დროით 15:00 საათზე დანიშნულია სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს მორიგი აქციონერთა საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგით:

საკითხი №1. სს გეს „საქრუსენერგოს“ საკუთრებაში არსებული ელეტროგადამცემი ხაზებისა და მათი კომპონენტების, უვადო სარგებლობის უფლებით (იჯარით) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ (გადამცემი სისტემის ოპერატორი) გადაცემისა და თანმდევი სარემონტო-საექსპლუატაციო მომსახურების გაწევის თაობაზე 2021 წლის 4 იანვრის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით.

საკითხი №2. სს გეს „საქრუსენერგო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თეა გაბადაძის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკაცვშირებით.