2023 წლის 29 დეკემბერს, მისამართზე – საქართველო, ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის ქ. №1, ადგილობრივი დროით 15:00 საათზე დანიშნულია სს გეს

,,საქრუსენერგო’’-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგით: საკითხი №1. სს გეს „საქრუსენერგო“-ს 2024 წლის ბიზნეს-გეგმის დამტკიცების შესახებ. საკითხი №2. სს გეს „საქრუსენერგო“-ს 2023 წლის ფინანსური ანგარიშისა და ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების მიზნით აუდიტორული კომპანიის არჩევის შესახებ.

საკითხი №3. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს სადამფუძნებლო შეთანხმებისა და წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ.

სააღრიცხვო დღე 2023 წლის 1 დეკემბერი.