სს გეს ,,საქრუსენერგოს”-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ