განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

შესყიდვის ობიექტი:   500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N1-20 (გალის რაიონი) და N153-N232 (კოდორის ხეობა) ანძებს შორის მონაკვეთზე ჩასატარებელ სარემონტო სამუშაოები.

 

 

ქ.თბილისი                                                                                       14 ივნისი 2021 წ.

 

 1. სს გეს „საქრუსენერგო“ შემდგომში “შემსყიდველი” ფლობს სახსრებს  მითითებული სამუშაოს შესყიდვისათვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული  შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი უფლებამოსილია პრეტენდენტების შერჩევის მიზნით შეაფასოს მათი განაცხადებები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 10 დღისა დადოს მასთან  შესყიდვის  ხელშეკრულება.
 • შემსყიდველი აფრთხილებს კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა ყველა კომპანიას:

კორონავირუსის პანდემიის გავრცელებასთან ბრძოლის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გამო, შემსყიდველმა შეიძლება უარი თქვას კოდორის ხეობაში შესასრულებელი სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ხელშეკრულების გაფორმებაზე,  კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან.

 • კონკურსის ტექნიკური დავალებით ასევე გათავლისწინებულია ისეთი სარემონტო სამუშაოების შესრულება, რომელიც მოითხოვს, 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეკეთებაში ჩაყენებას,  აღნიშნული  შეთანხმებული იქნება საქართველოს ეროვნულ სადისპეჩერო ცენტრთან. არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გმორთვის პერიოდის გარკვეული ვადით შემცირება ან/და სრულად გაუქმება.
 1. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და თანდართული ფორმების მიხედვით:

ა)   განცხადება მონაწილეობაზე, ფორმა N2 (თან ერთვის);

ბ)   ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ, ფორმა N3 (თან ერთვის ტექნიკური დავალება ლოტების მიხედვით);

 

დასაშვებია წინასწარი გადახდა.   ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული, უპირობო საბანკო  გარანტია (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) მოთხოვნილი ავანსის შესაბამის ოდენობაზე, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების  ვადას .

ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 საბანკო დღის განმავლობაში წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული   ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების  3,5% (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) ოდენობით. რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების  ვადას.

პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ კრიტერიუმებს, უნდა წარმოადგინოს  მოთხოვნილი ინფორმაცია და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

 

 • შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა რომ პრეტენდენტის ქონებას არ აქვს დადებული ყადაღა;
 • შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა რომ პრეტენდენტი კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაციის საქმის წარმოება;
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის რანგში) ხელშეკრულებები და მიღება ჩაბარების აქტები;
 • ინფორმაცია სამუშაოებზე დასასაქმებელი პერსონალის შესახებ;
 • ინფორმაცია სამუშაოთა შესასრულებლად გამოსაყენებელი ტექნიკის შესახებ.
 • ტექნიკური დავალების შესაბამისად შედგენილი დღეებზე გაწერილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი – მომუშავეთა ბრიგადების რაოდენობის, პერსონალის, საჭირო მანქანა-მექანიზმებისა და ხელსაწყო-იარაღების მითითებით;
 • შეფასებას დაექვემდებარება მხოლოდ ის წინადადებები, რომელიც პასუხობს მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს, შეესაბამება  ტექნიკურ დავალებას  და  შესყიდვისთვის გათავლისწინებულ თანხობრივ პარამეტრს.
 1. განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს შესყიდვების სამსახურში.
 2. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2021  წ.  21 ივნისის 16 საათი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.
 3. განაცხადები შეფასდება 2021  წ.  21 ივნისს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“.
 4. განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე მე-5 პუნქტში მითითებულ მისამართზე, დალუქულ კონვერტში წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება.
 5. ფასები შემოთავაზებული უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში (სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება);
 6. განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში მისი წარდგენის დღიდან.
 7. განაცხადი, რომელიც არ პასუხობს განცხადების მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში, მითითებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო.
 8. გამარჯვებულად მიიჩნევა და შესყიდვის ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ მიმწოდებელს შორის, რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს და რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ სს გეს „საქრუსენერგო“-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე www.sakrusenergo.ge

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ტ. 595 00 33 33   –   5 95 95 70 70

იხილეთ დანართი:განცხადება განცხადება 1 განცხადება 2 განცხადება 3 განცხადება 4 განცხადება 5 განცხადება 6 განცხადება 7 განცხადება 8