განცხადება
სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში
მონაწილეობის მისაღებად
შესყიდვის ობიექტი: 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N1-20 (გალის რაიონი) და N153-N232
(კოდორის ხეობა) ანძებს შორის მონაკვეთზე ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოები.
ქ.თბილისი 18 ივნისი 2021 წ.
განხორციელდეს ცვლილება სს გეს „საქრუსენერგო“-ს მიერ 2021 წლის 14 ივნისს
გამოცხადებულო ფასთა გამოკითხვის ტექნიკურ დავალებაში (იხილეთ მითითებულ
მისამართზე), განცხადების ტექსტის მე-4 და მე-5 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.
4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2021 წ. 23 ივნისის 16 საათი. აღნიშნული ვადის
გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.
5. განაცხადებიშეფასდება 2021წ.23 ივნისსშემდეგმისამართზე:ქ.თბილისიმარკ
ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“.
განცხადების სხვა მუხლები დარჩეს უცვლელი.
სრული ინფორმაცია იხილეთ სს გეს „საქრუსენერგო“-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ტ. 595 00 33 33 – 5
95 95 70 70