საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო (50%)
რუსეთის საჯარო სააქციო საზოგადოება ერთიანი ენერგეტიკული სისტემა ფედერალური საქსელო კომპანია (50%)
აქციონერთა საერთო კრება
სამეთვალყურეო საბჭო
მრჩეველი
კარაჩაევსკის ფილიალი
გენერალური დირექტორი
შიდა აუდიტის სამსახური
ადმინისტრაციული სამსახური
გენერალური დირექტორის მოადგილე
ფინანსური რესურსების მართვის სამსახური
ცენტრალური ბუღალტერია
ქონების მართვისა და კორპორატიული ურთიერთობების სამსახური
გენერალური დირექტორის მოადგილე
აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართულება
დასავლეთ საქართველოს მიმართულება
გეოინფორმაციული სისტემების სამსახური
პროექტირებისა და მშენებლობის ჯგუფი
ტექნიკური სამსახური
კარაჩაევსკის ფილიალთან ურთიერთობის მენეჯერი
გენერალური დირექტორის მოადგილე
ადამიანური რესურსების მართვისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
კანცელარია
გენერალური დირექტორის მოადგილე
შესყიდვების სამსახური
სამეურნეო სამსახური
საწყობი
გენერალური დირექტორის მოადგილე
ტრანსპორტის სამსახური
შრომის უსაფრთხოების სამსახური
სამეთვალყურეო საბჭო
გენერალური დირექტორი
გენერალური დირექტორის მოადგილე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
კარაჩაევსკის ფილიალი