სს გეს „საქრუსენერგოს“ საკუთრებაში არსებული ხელსაწყო-მოწყობილობები

სს გეს „საქრუსენერგოს” ავტო და სპეცტექნიკის პარკი