დირექტორი
მთავარი ინჟინერი
ბუღალტერია
მაიკოპის სსუ
საწარმოო ტექნიკური სამსახური
ტექნიკური უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის სამსახური
კარაჩაევის სსუ