შევიდეს ცვლილება სს გეს „საქრუსენერგო“-ს მიერ 2018 წლის 31 იანვარს გამოცხადებული კონკურსის ტექნიკურ დავალებაში, კერძოდ მე-3, მე-5 და მე-7 ლოტებში. შესაბამისად ტექნიკური დავალება ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

იხილეთ დანართი:მასალა მოწყობილობები ცვლილება