სს გეს “საქრუსენერგო”–ს ხელმძღვანელობის ცვლილების შესახებ
სს გეს „საქრუსენერგოს” სამეთვალყურეო საბჭოს 2013 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილებით (სხდომის ოქმი №1)
სს გეს „საქრუსენერგოს” გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა რომეო მიქაუტაძე.
აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე, 2013 წლის 15 მარტს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების რეესტრში განხორციელდა საზოგადოების ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირის ცვლილების რეგისტრაცია და სს გეს „საქრუსენერგოს” გენერალურ დირექტორად
დარეგისტრირდა რომეო მიქაუტაძე.