კომპანია ფლობს ელექტროგადამცემი ხაზების ექსპლუატაციისა და მდგომარეობის კონტროლისათვის საჭირო ხელსაწყოებსა და იარაღებს, როგორებიცაა: ანძების დამიწებისა და ინდუქცირებული ძაბვის გამზომი, ელექტრული და მაგნიტური ველის დაძაბულობის გამზომი, სადენების დაჭიმულობისა და გაბარიტის მზომი ხელსაწყოები; სადენების შეკეთებისათვის  დამწნეხ და იზოლატორების შეცვლისათვის საჭირო მოწყობილობებს, სადენების კონტაქტური შეერთებების ხარისხის მზომ თბოვიზორსა (FLIR T6400), დღის ნათელ პერიოდში, მაღალი ძაბვის მოწყობილობებზე, კორონიზაციისა და ელექტრული რკალის განმუხტვების (გვირგვინის) მხედველობით (ვიზუალიზაციით) მოსაძებნ ხელსაწყოს (Luminar))  და სხვას.