2012 წლის სექტემბრის თვეში სს “საქრუსენერგოს” ელექტროგადამცემ ხაზებზე შესრულებული სამუშაოების მოკლე მიმოხილვა
გხ “კავკასიონი”
საქართველოს მონაკვეთზე ეგხ-ს 8 დღიანი შეკეთებაში ყოფნის დროს ჩატარდა იზოლატორების შეცვლის სამუშაოები №39, №66, №138, №139, №149, №141, №142, №143, №144 ანძებზე, ჯამში შეიცვალა ПС-300 ტიპის იზოლატორი 51 ცალი, ПС-160 – 17 ცალი, ПС-70 –5 ცალი. გაიჩეხა ეგხ-ს №69-70 და №71-№72 მალები.
ეგხ „კავკასიონის” რუსეთის მონაკვეთზე ჩატარდა გაჩეხვითი სამუშაოები, კერძოდ გაიჩეხა ეგხ-ს №24-№25, №50-№52, №96-№97, №108-№109, №134-№135, №379-№381, №483-№485, №487-№ 488, №490-№491, №500-№501, №505-№506, №536-№537, №545-№546, №553-№555, №557-№558, №559-№562, №593-№595, №621-№623, №628-№629а, №643-№644, №655-№656, №659-№662, №728-№ 722 მალები. №686-№687 ანძებზე შეიცვალა ჩამაგრების კვანძები და იზოლატორები (56 ც). მეწყერსაშიშ ზონებში დათვალიერდა №217, №234, №388, №397, №496ა, №711, №712, №713 ანძები. ჩატარდა ეგხ-ს №627-№632 მალის შემოვლა.
ეგხ “იმერეთი”
8, 9 და 11 სექტემბერს, ეგხ-ს 3 დღიანი შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში ეგხ „იმერეთზე” შეიცვალა გატეხილი იზოლატორები №5, №6, №8, №12, №15, №35, №53, №97, №100, №109, №141, №142, №144, №147, №159, №168, №191, №192, №217, №278, №282, №285, №328, №332, №340, №342, №343, №364, №374, №375 ანძებზე, ჯამში შეიცვალა ПС-160 ტიპის იზოლატორი – 471 ცალი, ПС-70 ტიპის – 81 ცალი. №8-9 მალში შეიცვალა 46 ცალი გატეხილი განბრჯენი, №327-328 მალში – 15 ცალი, №141-№142 მალის ჩ ფაზაში გარემონტდა მეხდამცავი გვარლი. ჩ ფაზის სადენში დამონტაჟდა 18 ცალი განბრჯენი. №144 ანძის მარყუჟში დამონტაჟდა 17 ცალი განბრჯენი, №168 ანძის მარყუჟში გარემონტდა სამივე სადენი, A ფაზაში დამონტაჟდა 3 ცალი განბრჯენი, ხოლო №217 ანძაზე გარემონტდა მარყუჟის ერთი სადენი და დამონტაჟდა 2 ცალი განბრჯენი, №254 ანძის მარყუჟის სადენებს დაედო არტახები. №327-№328 მალში შესრულდა მეხდამცავი გვარლის დემონტაჟი (მალის შუაში აწყვეტილი 3 წვერის გამო).
აღდგენილი იქნა კუთხოვანებისაგან გაძარცული №328 ანძა.
ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ჩატარდა ეგხ-ს მთელი სიგრძის შემოვლა-დათვალიერება, შესრულდა ყველა ანძის ფოტოგრაფირება და დეტალური დეფექტაცია.
ეგხ “ქართლი-2”
22 სექტემბერს, ეგხ-ს 1 დღიანი შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში №215 ანძაზე ფაიფურის იზოლატორები შეიცვალა შუშის იზოლატორებით (432 ცალი), №229 ანძაზე შეიცვალა ფაიფურის იზოლატორები ჩ ფაზის გირლიანდებში (37 ცალი); შეიცვალა გატეხილი იზოლატორები №34, №110 და №113 ანძებზე, ჯამში 12 ცალი; შეიცვალა გატეხილი განბრჯენები ეგხ-ს №75-76 მალში – 6ც, №76-№77 მალში – 12ც, №171-172 მალში – 24 ც; №234-№235 მალში გარემონტდა მეხდამცავი გვარლი, ხოლო №234, №235, №236 ანძებზე შეიცვალა მეხდამცავი გვარლის საკიდი არმატურა; ბულდოზერით საშუალებით მოიჭრა მიწა გაბარიტის აღდგენის მიზნით №215-№216, №226-№227 მალებში.
№31, №32, №38, №42, №46, №47 ანძებზე შეკეთდა დაზიანებული ფუნდამენტები (ჩაისხა ცემენტი და შეილესა).
ბულდოზერით გაიწმინდა და გაკეთდა მისასვლელი გზები ეგხ-ს №172-№179, №185-190, №197-№207, №216-№221 ანძებთან.
სექტემბრის თვეში მიმდინარეობდა მეწყერსაშიშ ზონაში მდებარე №194 საყრდენის გამაგრებითი სამუშაოები გაბიონების მოწყობის გზით.
ეგხ “ქართლი-1”
აღდგენილი იქნა კუთხოვანებისაგან გაძარცული №13 ანძა.
ეგხ “გარდაბანი”
ეგხ-ს ყველა ანძაზე დამონტაჟდა გამაფრთილებელი პლაკატები.
ეგხ “აჭარა”
შესრულდა №37 ანძის გამაგრებითი სამუშაოები, რითაც დასრულდა ეგხ „აჭარას” მეწყერსაშის ზონაში განლაგებული №5, №15 და №37 საყრდენების გამაგრების მუშა პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები.
ეგხ „კავკასიონის” რუსეთის მონაკვეთზე ჩატარდა გაჩეხვითი სამუშაოები, კერძოდ გაიჩეხა ეგხ-ს №24-№25, №50-№52, №96-№97, №108-№109, №134-№135, №379-№381, №483-№485, №487-№488, №490-№491, №500-№501, №505-№506, №536-№537, №545-№546, №553-№555, №557-№558, №559-№562, №593-№595, №621-№623, №628-№629а, №643-№644, №655-№656, №659-№662, №728-№722 მალები. №686-№687 ანძებზე შეიცვალა ჩამაგრების კვანძები და იზოლატორები (56 ც). მეწყერსაშიშ ზონებში დათვალიერდა №217, №234, №388, №397, №496ა, №711, №712, №713 ანძები. ჩატარდა ეგხ-ს №627-№632
განმხოლოების მიზნით №126-№127 მალში ჩახსნილი იქნა ეგხ „მუხრანისა” და ეგხ „ვარძიის” შეერთების კვანძი. ეგხ-ს №1-№36 ანძებს შორის მონაკვეთში დამონტაჟდა გამაფრთხილებელი პლაკატები. 25 და 26 სექტემბერს, ეგხ-ს 2 დღიანი შეკეთებაში ჩაყენების პერიოდში გაბარიტის აღდგენის მიზნით ბულდოზერის საშუალებით მოიჭრა მიწა ეგხ-ს №227-№228 მალში და ჩატარდა №241-№258 ანძებს შორის მონაკვეთის მაღლივი დათვალიერება. გაკეთდა №208-№218 ანძებთან მისასვლელი გზები.