2013 წლის თებერვლის თვეში სს “საქრუსენერგოს” ელექტროგადამცემ ხაზებზე შესრულებული სამუშაოების მოკლე მიმოხილვა
ე.გ.ხ. “კავკასიონი”
საქართველოს მონაკვეთზე 26 და 27 თებერვალს ეგხ-ს 2 დღიანი შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში ჩატარდა იზოლატორების შეცვლის სამუშაოები: №63 ანძაზე შეიცვალა 8 ცალი, №70 ანძაზე – 3 ცალი, №71 ანძაზე – 22 ცალი, №113 ანძაზე – 19 ცალი, ჯამში შეიცვალა 52 ცალი იზოლატორი.
რუსეთის მონაკვეთზე ჩატარდა გაჩეხვითი სამუშაოები, კერძოდ გაიჩეხა ეგხ-ს №180-181, 629-633, 722-725 მალები (9 მალი – 2,55 კმ). გაიწმინდა №628-631 ანძებთან მისასვლელი გზები. №44, 143, 149б, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 შუალედურ ანძებზე დარეგულირდა ანძის დამჭერი გვარლები (18 ანძა). №33, 37, 38, 45, 46, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, , 73, 74, 75, 76, 78, 79 შუალედური ანძების დამჭერ გვარლებზე დამონტაჟდა კონტრქანჩები (27 ანძა), №72 ანძაზე შეკეთდა დამიწების კონტური. ეგხ-ს 2 დღიანი შეკეთების პერიოდში, №741 ანძაზე გარემონტდა მეხდამცავი გვარლის მარყუჟი.
ე.გ.ხ. “იმერეთი”
ჩატარდა ეგხ-ს №20-71, №175-220, 221-262, 285-389 ანძებს შორის მონაკვეთების შემოვლა-დათვალიერება დეფექტაციის მიზნით. კუთხოვანების ძარცვის თავიდან აცილების მიზნით ანძებზე ჩატარდა ჭანჭიკების შედუღების სამუშაოები, კერძოდ 8-10 მეტრ სიმაღლეზე შედუღდა №329 და 343 ანძები. 15 თებერვლის ეგხ-ს 1 დღიანი შეკეთებაში ყოფნის დროს Р2 ტიპის №324 და №325 ანძებზე შეიცვალა 22 ცალი გატეხილი იზოლატორი. იმავე დღეს №103 ანძაზე შეიცვალა 10 ცალი იზოლატორი.
ე.გ.ხ. “ქართლი-2”
მიწის ნაყარისაგან განთავისუფლდა №390, 392, 408, 435, 436, 442, 443, 456 ანძის ძირები. ჩატარდა ეგხ-ს №303-475 ანძებს შორის მონაკვეთის შემოვლა-დათვალიერება დეფექტაციის მიზნით.
ე.გ.ხ. “ქართლი-1”
№9 ანძაზე დამონტაჟდა ანკერული ქანჩ-ჭანჭიკები, №11, 38 ანძის დამჭერ გვარლებზე დამონტაჟდა ეშვისებრი მომჭერები.
ე.გ.ხ. “მუხრანი”
№145 ანძაზე დამონტაჟდა ანკერული კონტრ-ქანჩები, №139 ანძაზე დაიჭიმა დამჭერი გვარლები და დამონტაჟდა ეშვისებრი მომჭერები. №81, 99, 102, 121, 162, 163 მოთუთიებულ ანძებზე შეიღება აღდგენილი შავი კუთხოვანები. ჩატარდა ეგხ-ს №1-36 ანძებს შორის მონაკვეთის დათვალიერება.
ე.გ.ხ. “გარდაბანი”
ჩატარდა ეგხ-ს მთელი სიგრძის (№1-60) შემოვლა-დათვალიერება დეფექტაციის აღწერის მიზნით.
ე.გ.ხ. “აჭარა”
ჩატარდა ეგხ-ს მთელი სიგრძის (№1-50) შემოვლა-დათვალიერება დეფექტაციის მიზნით. ჩატარდა გაჩეხვითი სამუშაოები №2-5, №6-21 ანძებს შორის მონაკვეთებში.