2022 წლის 12 აგვისტოს რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრება